برنامه نویسی اندروید
0 ویدئو
ثبت نام در کلاس قیمت :20000 تومان

پروژه مهارت جویان

تمارینی که انجام داده اید را اینجا به اشتراک بگذارید. تا هم کلاسی هایتان ببینند و استاد کلاس هم آن ها را تصحیح کند.